Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

 

 

 

 

 «Тарих» беті

 

Колледж тарихын баяндау, бар болса суреттерін тіркеу.

Қарағанды агротехникалық колледж тарихының бастамасы 1932 жылдың қазан айынан басталады. Бірінші бес жылдың ішінде «Қарағандыкөмір» Мемлекеттік тас-көмір тресі құрылды. Қарағанды көмір алап шахтасының аумағында жұмыс кадрларын дайындау мақсатында «№2 тау-кен өндірістік училищесі» тау-кен училищесі ашылды. 1934 жылдың 10 қазанында Қазақ АКСР ОАК төралқасымен оқу орнына И.А. Костенко атанды.

Бастамасында училище Киров атындағы шахта аумағында бейімсіз барақ типті бір қабатты саз балшықты үйде орналасқан. Сол жылдары оқу бөлмелеріне орын жертпеген, ал зертханаларда және шеберханаларда қарапайым жабдықтар орналасқан. Бірақ ұстаздар мен оқушылар бірігіп оқудан және жұмыстан бос уақыттарында жетпеген оқу құралдарын толықтарып, оқу шеберханаларын және тұрмыстық бөлмелерін салып қиыншылықтардан өткен.

«№2 тау-кен өндірістік училищесінің» бірінші басқарушылардың қатарында Кальщжов, Хлебников П.С. болған. 1937 жылдан бастап 1942 жыл бойы оқу орынның басшысы Чайко Яков Фёдорович болды. КСРО Жоғарғы Кеңес Төралқасының 1940 жылдың 2 қазанында шыққан «КСРО Мемлекеттік Еңбек Қорлары туралы» Жарлығы және 1940 жылдың 2 қазанында шыққан КСРО ХКК Қаулысы негізінде 1940 жылдың 10 қазанында №2 тау-кен өндірістік училищесінің №2 қолөнер училищесіне өзгерілді. 1942 жылы Чайко Я.Ф. әскери академиясына жіберіліп, оның орнына Новацкий Александр Владимирович келді. Әскери төрт жылдың ішінде училищеден 600 жас мамандандырылған жұмыскерлер шығарылды.

Колледж өзінің көпжылдық тарихында бірнеше рет аты мен дәрежесі ауыстырылған. 1949 жылы №2 қолөнер училищесі пайдалы қазбаларды өңдеу техниктерді және техник-электромеханиктерді дайындайтын №2 арнайы тау-кен техникалық училищесіне қайта ұйымдастырылды. 50-ші жылдардың көптеген түлектері өндірістің жауапты жұмыскерлеріне, түрлі институттардың ғылыми қызметкерлеріне айналды. 1963 жылы №2 арнайы тау-кен техникалық училищесі №2 тау-кен кәс»би техникалық училищесіне қайта ұйымдастырылды. 90-шы жылдардың бірінші жартысында бастапқы кәсіби білім берудің оқу орындарын оңтайландыру барысында №2 тау-кен кәс»би техникалық училищесіне №44 және №36 арнайы кәсіби теникалық училищесі қосылды. Оқу орын өзінің бағытын өзгертіп, №2 арнайы кәсіби теникалық училищесі атанды және 1992 жылы осы уақытқа дейін коледжге тиесілі 3 қабатты жаға мекемеге орналасты. 2002 жылдың ақпанында №2 арнайы кәсіби теникалық училищесі №2 кәсіби мектебіне ауысады, ал 2009 жылдың қаңтарында мектеп лицей дірежесін алды. Қарағанды қаласының Әкімшлілігың 2012 жылдың 28 желтоқсанындағы Қаулысы негізінде №2 кәсіби лицей «Қарағанда агротехникалық колледж» Қарағанды мемлекеттік мекеме – колледж дәрежесін алды.

Әр жылдарда колледжді Токбергенов Б., Жолдаспаев Т., Дюсенбаев А., Нурсултанов Д., Ким Ген Сен, Конкобаев Е.К., Попов Ф. С., Карибжанов М.,  Нандт В.В., Болонецкий Ф.В., Емельянов П.Т., Галунов В.П. - партия жұмыскерлері, ұстаз-ұйымдастырушылар, ұстаздар басқарды. 2018 жылдың қарашасынан бастап колледж Ибраев Манарбек басшылығында.

Бүгінгі таңда колледжда еңбек саласындағы талп етілетін мамандықтар бойынша оқыту лицензиясы бар:

1504000 «Фермер шаруашылығы» (бағыты бойына);

  • 1201000 «Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану»;
  • 0508000 «Тамақтандыруды ұйымдастыру»;
  • 1114000 «Дәнекерлеу ісі» (түрлері бойынша);
  • 0104013 «Өндірістік оқыту шебері, техник» (барлық атауларының);

 

Заман, ұстаздар, өндірістік оқыту шеберлер және оқушылар ұрпақтары өзгеруде, бірақ оқу орынның міндеті өзгеріссіз қалуда: әр оқушыны оқыту, мамандық беру, шығармашылық қабілеттерін ашу. Дәстүрлер мен мұрагерліктісақтаумен лицей ұжымы өркендеудің жаңа бағыттарын, болашақта тек алдыда болуын ойлайды.

 

 

История Карагандинского агротехнического колледжа

История Карагандинского агротехнического колледжа берёт своё начало с октября 1932 года. В годы первой пятилетки был создан Государственный Каменноугольный трест «Карагандауголь». В целях подготовки рабочих кадров для шахт  Карагандинского угольного  бассейна на его базе было открыто горнопромышленное училище - «Горпромуч № 2». 10 октября 1934 г. Президиумом ЦИК КазАССР учебному заведению было присвоено имя И.А. Костенко.

Первоначально училище располагалось в неприспособленных одноэтажных глинобитных домах барачного типа, в районе шахты им. Кирова. В то время не хватало помещений для учебных классов, в лабораториях и мастерских было примитивное оборудование. Но педагоги и учащиеся вместе преодолевали трудности: в свободное от работы и учебы время изготавливали недостающие учебные пособия, строили учебные мастерские и бытовые помещения.

Среди первых руководителей Горпромуч № 2 были Кальщжов, Хлебников П.С. С 1937 по 1942 г. учебное заведение возглавлял Чайко Яков Фёдорович. На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 года  «О Государственных Трудовых Резервах СССР» и Постановления СНК СССР от 2 октября 1940 г., 10 октября 1940 г. горнопромышленное училище № 2 было преобразовано в ремесленное училище – РУ № 2. В 1942 году Чайко Я.Ф. был отправлен в военную академию, а его место занял Новацкий Александр Владимирович. За четыре военных года училище выпустило более 600 молодых квалифицированных рабочих.

Колледж за свою многолетнюю историю неоднократно менял своё название и  статус. В 1949 году РУ № 2 было реорганизовано в специальное горнотехническое училище - СГТУ № 2, которое стало готовить  техников по разработке полезных ископаемых и техников-электромехаников. Многие выпускники 50-х годов стали ответственными работниками производства, научными сотрудниками различных институтов. В 1963 году СГТУ № 2 было реорганизовано в горное профтехучилище № 2 (ГорПТУ № 2). В первой половине 90-х годов в процессе оптимизации учебных заведений начального профессионального образования к ГорПТУ № 2 были присоединены СПТУ № 44 и СПТУ № 36. Учебное заведение поменяло свой профиль и получило название СПТУ № 2 и в 1992 году разместилось в новом 3-х этажном здании, которое по сей день принадлежит колледжу. В феврале 2002 г. СПТУ № 2 было переименовано в Профессиональную школу № 2, а в январе 2009 г. школа получила статус лицея. На основании Постановления Акимата Карагандинской области от 28.12.2012 года Профессиональный лицей № 2 получил статус колледжа - КГУ «Карагандинский агротехнический колледж» (КАТК).

В разные годы колледж возглавляли партийные работники, педагоги-организаторы, преподаватели – это Токбергенов Б., Жолдаспаев Т., Дюсенбаев А., Нурсултанов Д., Ким Ген Сен, Конкобаев Е.К., Попов Ф. С., Карибжанов М.,  Нандт В.В., Болонецкий Ф.В., Емельянов П.Т., Галунов В.П.

С ноября 2018 года колледжем руководит Ибраев Манарбек.

Сегодня колледж имеет лицензию на подготовку по востребованным на рынке труда специальностям:  

  • 1504000 «Фермерское хозяйство» (по профилю);
  • 1201000 «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»;
  • 0508000 «Организация питания»;
  • 1114000 «Сварочное дело» (по видам);
  • 0104013 «Мастер производственного обучения, техник» (всех наименований);

Меняются времена, поколения преподавателей, мастеров производственного обучения и учеников, но неизменной остается задача учебного заведения: учить, дать профессию, раскрыть творческие способности каждого учащегося. Сохраняя традиции и преемственность, коллектив лицея думает о новых направлениях развития, о перспективах движения вперед.