Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

 

 

 

 

 

 

«Қарағанды агротехникалық колледжі» КММ

«SANALY URPAQ»  жоспарының орындалуы туралы ақпарат

Колледжде тұрақты жұмыс істейтін сыбайлас жемқорлыққа қарсы комиссия құрылды (23.09.2020 ж. №114 бұйрық). Колледждің әдеп және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілі тағайындалды (директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары-Коровина Н.Н.)

Колледжде жоғары өнегелі, жауапты, бастамашыл және әлеуметтік-білікті азамат пен патриоттың қалыптасуы мен дамуы үшін жағдай жасау мақсатында «SANALY URPAQ» клубы (10 адам), «Парасаттылық мектебі» өз жұмысын жүргізеді.

Мақсаты колледжде жоғары өнегелі, жауапты, бастамашыл және әлеуметтік Құзыретті азамат пен патриоттың қалыптасуы мен дамуы үшін жағдай жасау болып табылады.

Міндеттері:

- рухани-адамгершілік және азаматтық-патриоттық тәрбиеге бағытталған шараларды іске асыру;

- білім алушылардың мемлекеттік билік институттарына сенімін нығайту;

- оқушылардың саяси-құқықтық білімдерін қалыптастыру;

-оқушылардың бойында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлықтың адамгершілік-этикалық құндылық негіздерін қалыптастыру.

Колледжде студенттік ортада сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша 2020-2021 оқу жылына арналған тәрбие жұмысының жоспары бекітілді, оған сәйкес колледжде сынып жетекшілері, «SANALY URPAQ» ерікті клубының мүшелері іс-шаралар өткізеді. «Саналы Ұрпақ» клубының 2020-2021 оқу жылына арналған жұмыс жоспары құрылып, оған сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша іс-шаралар жүргізілуде.

 

            Қазан айында сынып жетекшілері «Саналы Ұрпақ» клубы мүшелерінің қатысуымен « Бірге сыбайлас жемқорлыққа қарсы» тақырыбында сынып сағаттарын өткізді.

 

            1, 2, 3 курс білім алушылары арасында сыбайлас жемқорлық мәселелері бойынша Microsoft Forms «Сіздің сыбайлас жемқорлыққа деген көзқарасыңыз» платформасында сауалнама жүргізілді, онда білім алушылар сыбайлас жемқорлық ұғымын нақты анықтап, қоғамдағы осы құбылысқа теріс көзқарасын білдірді. Сауалнаманың нәтижесі бойынша колледжде жемқорлық құбылыстар анықталған жоқ.

 

            Қараша айында ZOOM платформасында «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру мүмкін немесе мүмкін емес» тақырыбында пікірталас өткізу.

 

 

КГУ «Карагандинский агротехнический колледж»

Информация по исполнению плана «SANALY URPAQ»

В колледже создана постоянно действующая антикоррупционная комиссия (Приказ №114 от 23.09.2020г.). Назначен уполномоченный колледжа по этике и противодействию коррупции (заместитель директора по УПР-Коровина Н.Н.)

В целях создания условий в колледже для становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и социально-к компетентного гражданина и патриота ведет свою работу клуб «SANALY URPAQ» (10 чел.), «Школа добропорядочности».  

Целью является создание условий в колледже для становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и социально компетентного гражданина и патриота.
Задачи:
- реализация мер, направленных на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание;
- укрепление доверия обучающихся к институтам государственной власти;
- формирование у учащихся политико-правовых знаний;
- формирование у учащихся нравственно-этических ценностных основ антикоррупционного поведения.
В колледже утвержден план воспитательной работы по формированию антикоррупционной культуры в студенческой среде на 2020-2021 учебный год, согласно которому в колледже проводятся мероприятия классными руководителями, членами добровольного клуба «SANALY URPAQ». Составлен план работы клуба «Саналы Ұрпақ» на 2020-2021 учебный год, в соответствии с которым проводятся мероприятия по формированию антикоррупционной культуры.

 В октябре  классными руководителями с участием членов клуба «Саналы Ұрпақ» проведены классные часы на тему: «Вместе против коррупции».

 Среди обучащихся 1, 2, 3 курса проведен опрос на  платформе Microsoft Forms «Ваше отношение к коррупции» по вопросам коррупции, на наличие коррупционных проявлений,  где обучающиеся четко определили понятие коррупции и выразили негативное отношение к данному явлению в обществе. По результатам опросника коррупционных явлений в колледже не выявлено.

Проведение дебатов в ноябре на тему: «Возможно или невозможно противостоять коррупции» на платформе Zoom.